ÁSZF / GDPR

HIRDETÉSI FELÜLET ÉRTÉKESÍTÉSRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

HighED Sales House & Consulting Kft.

2020.

 

Jelen hirdetési felület értékesítésre vonatkozó általános szerződési feltételek a HighED Sales House & Consulting Kft. közvetítésével választott felsőoktatási intézmény, sport- és szabadidős helyszínek, közterületi és egyéb események/rendezvények gondozásában megjelenő hirdetési felületeken történő reklámelhelyezésre vonatkoznak. 

 

1.ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

 

1.1. „ÁSZF”: a megbízott médiareklám és a reklámügynöki tevékenységet végző gazdasági társaság által végzett hirdetési felület értékesítésre, és a reklámoknak a közzétevő gondozásában megjelenő hirdetési felületeken történő közzétételére vonatkozó jelen általános szerződési feltételeket jelenti; 

1.2. „Reklám”: A Grtv. értelmében, olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenési mód, amely valamely birtokba vehető fogalomképes ingó dolog (beleértve: pénz, értékpapír, pénzügyi eszköz, dolog módjára hasznosítható természeti erő) (a továbbiakban: termék) vagy szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban együttesen: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul;

1.3. „Reklámozó” vagy „Megrendelő”: akinek érdekében a reklám közzétételre kerül, illetve aki a reklám közzétételét a Reklámközzétevőtől, illetve a nevében eljáró média hirdetési felület értékesítő megrendeli;

1.4. „Reklámközzétevő”: a Reklámozó által választott felsőfokú oktatási intézmény, sport- és szabadidős helyszín, közterületi- és egyéb esemény/rendezvény, amely az egyedi szerződésben megjelölt reklámtermékek kiadója; 

         1.5. „Listaár”: a Reklámok jelen ÁSZF 1. sz. Mellékletében meghatározott, felületarányos

díj; 

1.6. „Egyedi szerződés” vagy „Szerződés”: a Reklámozóval kötött, adott Reklám megjelenésére, illetve megjelenések sorozatára kötött megállapodás;

1.7.  „Reklámközvetítő”: HighED Sales House & Consulting Kft.

1.8. „Reklámközvetítés”: a Reklámozóval kötött közvetítői szerződés alapján, a Reklám közzétételére irányuló szerződés megkötésének elősegítésére irányuló tevékenység, ide nem értve a reklámszolgáltatási tevékenységet;

1.9. „Médiahirdetésifelület-értékesítő”: a Reklám közzétevőjének megbízása alapján eljáró HighED Sales House & Consulting Kft., amely a Reklám közzétevője nevében hirdetési felületet értékesít a Reklámozó felé;

1.10. „Grtv.”: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;

          1.11. „Tpvt.”: a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996.

évi LVII. törvény;

          1.12. „Ptk.”: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;

          1.13. „Infotv.”: információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.

évi CXII. törvény. 

 

2.BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK  

 

2.1.  Jelen ÁSZF tartalmazza a hirdetési felület értékesítő által értékesített reklámokra vonatkozóan létrejött jogviszonyokban a Reklámozó és a hirdetési felület értékesítő (a továbbiakban: „Értékesítő”) (a továbbiakban együttesen: „Felek”) jogait és kötelezettségeit. 

 

2.2.  Amennyiben az Értékesítő és a Reklámozó között fennálló szerződés erre lehetőséget ad, az Értékesítő képviseleti joga kiterjedhet a reklámközzétételre irányuló szerződésnek a Reklámozó nevében történő megkötésére, módosítására és a teljesítés elfogadására is.

 

2.3. Amennyiben a Reklámozó nevében Értékesítő jár el, úgy a jelen ÁSZF Reklámközzétevőre vonatkozó rendelkezéseit a Grtv.-nek megfelelően kell alkalmazni. 

 

2.4. Reklámok megjelentetése a Reklámközzétevő kiadványaiban az Értékesítő és a Reklámozók között írásban létrejött Egyedi szerződések (a továbbiakban: „Szerződések”) alapján történik. Jelen ÁSZF a Szerződések elválaszthatatlan részét képezi a Szerződésekben foglalt eltérő rendelkezés hiányában, így a Szerződés aláírásával jelen ÁSZF tartalmát ismertnek és elfogadottnak kell tekinteni. Szerződés hiányában a jelen ÁSZF a megrendeléssel és a visszaigazolással együtt képezi a Reklámozó és az Értékesítő között létrejött szerződést. 

 

2.5.  Jelen ÁSZF valamennyi Szerződésre irányadó, kivéve, ha a Szerződés ettől eltérően rendelkezik. 

 

2.6.  Jelen ÁSZF szerinti jognyilatkozatok kizárólag írásban érvényesek. Felek mind a papír alapú, mind az elektronikus levelezést elfogadják az értesítések hivatalos formájának megrendelés, visszaigazolás, lemondás, módosítás esetén. Az így közvetített információk tárolása mindkét Fél felelőssége. 

 

2.7. A Felek közötti kapcsolattartást érintő változásokról, és a postai, illetve internetszolgáltatók érdekkörében felmerült technikai hibákból fakadó, a teljesítést érintő problémákról a Reklámozónak Értékesítőt lehetőségeihez mérten minél hamarabb értesítenie kell. A Reklámozó posta-, illetve e-mail címének változásából és a postai, illetve internetszolgáltatók érdekkörében felmerült technikai hibákból eredő következményekért Értékesítő felelősséget nem vállal.

 

3.MEGRENDELÉS 

 

3.1. Értékesítő a megrendeléseket kizárólag a http://adsmarket.hu weboldalon történt regisztrációt követően írásban (igazolt és azonosítható módon, futárküldemény, fax, vagy e-mail útján), a Reklámozó által cégszerűen aláírva fogadja el. A megrendelésre irányuló megkeresésnek (a továbbiakban: „Megrendelő”) kötelezően tartalmaznia kell az alábbi adatokat: Reklámozó neve, székhelye (természetes személy esetén lakcíme), adószáma (természetes személy esetén adóazonosító jele), bankszámlaszáma, aláírásra jogosult neve, cégszerű aláírása, a reklám, hirdetés neve, megjelentetés dátuma, reklám típusa (keretes, apró, prospektusmelléklet, stb.), a kapcsolattartó személy neve, telefonszáma, e-mail címe, a reklámozandó termék vagy szolgáltatás, a megjelenés darabszáma, időpontja, mérete, valamint ezeken kívül minden egyéb, az Értékesítő által esetlegesen kért olyan adat, amely a teljesítéshez szükséges.

 

3.2.    A megrendelés visszaigazolásául Értékesítő egy automatikus válaszban fogja tájékoztatni Megrendelőt, hogy melyik Reklámközzétevőnek mekkora összeget köteles fizetni, a fizetés teljesítésére vonatkozó információkkal együtt, továbbá információkat arról, hogy a közzétenni kívánt reklámanyagot hova és milyen módon kell eljuttatnia.

 

3.3.    A megrendelés akkor válik véglegessé, amikor Megrendelő elutal 20% foglalót a visszaigazoló e-mailben foglaltaknak megfelelően. A fennmaradó 80% megfizetése a termék kihelyezését követően válik esedékessé a lentiekben meghatározottak szerint.

 

3.4.  Amennyiben a közzétenni rendelt Reklám olyan termékre vonatkozik, amely külön jogszabályban meghatározott előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség-tanúsítási kötelezettség alá esik, a Reklámozó köteles az Értékesítőnek a megrendeléskor írásban nyilatkozni arról, hogy az előzetes vizsgálatot elvégezték, és annak alapján a termék forgalomba hozható, valamint az erről a tényről szóló határozat másolatát a megrendeléséhez mellékelni. Ha a termék nem tartozik előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá, a nyilatkozatnak ezt a tényt kell tartalmaznia. A megfelelő nyilatkozat hiányában a reklám közzétételére nem kerül sor.  Szerencsejátékot népszerűsítő reklám esetén az állami adóhatóság által szerencsejáték szervezésére jogosító engedélyt Reklámozó Értékesítőnek bemutatni köteles.

 

3.5.  Felek közötti Szerződés – amennyiben a 3.1. szerinti adatok rendelkezésre állnak– határozott időre jön létre attól a naptól kezdve, amikor Értékesítő a megrendelést írásban (e-mail útján) visszaigazolja, vagy a megrendelésnek megfelelően a Reklám továbbítását megkezdi Reklámközzétevő irányába, addig a napig, amikor a Reklám teljes ellenértéke Reklámközzétevő bankszámláján jóváírásra kerül. A Reklám megjelentetésére kizárólag a Szerződés létrejötte után kerülhet sor. A Szerződés a visszaigazolás, ennek hiányában a megrendelésnek megfelelően, a Reklám továbbításának napján lép hatályba a visszaigazolásban szereplő feltételekkel.

 

3.6.  Reklámozó tudomásul veszi, hogy Reklámközzétevőnek jogában áll visszautasítani a Reklám közzétételét, ha az sérti a hatályos jogszabályokat (különös tekintettel a Grtv. rendelkezéseire), illetve, ha az Értékesítő, vagy a Reklámközvetítő egyoldalú megítélése szerint:

 

3.6.1. a Reklám közzététele közerkölcsbe ütközik, vagy politikai, gazdasági szempontból kifogásolható, 

3.6.2. a Reklám nem egyeztethető össze az Értékesítő vagy a Reklámközzétevő működésének szellemiségével, profiljával, 

3.6.3. a Reklám közzététele az Értékesítő vagy a Reklámközzétevő reklámpiaci és/vagy üzleti érdekeit közvetett vagy közvetlen módon sértené, 

         3.6.4. a közzététel technikai vagy terjedelmi okokból nem teljesíthető, 

3.6.5. a közzététel jelen ÁSZF vagy az Önszabályozó Reklámtestület Magyar Reklámetikai Kódexének rendelkezéseit sértené. 

 

3.7.  Ha a Reklám terjesztési feltételeinek módosítására van szükség, az Értékesítő előzetesen értesíti a Reklámozót. A Reklám terjesztési feltételeinek módosításához a Reklámozó beleegyezése szükséges. Az Értékesítő a végrehajtott változtatásokról beszámol a Reklámozónak. 

 

3.8.  Az Értékesítő legkésőbb a Reklám közzétételére irányuló szerződés megkötését követő hónap utolsó napjáig a Reklámozó felhívására beszámol a Reklámozónak a reklám közzétételének körülményeiről.

 

3.9.  Az Értékesítő a megrendelésben meghatározott reklám elkészítéséhez kapott minden dokumentumot, illetve a Megrendelő adatait a reklám közzétételétől számított 5 évig megőrzi.

 

3.10. A megrendelés teljesítéséért és a reklámok kihelyezéséért, annak eltávolításáért minden esetben a Reklámközzétevő a felelős.

 

4.FELELŐSSÉG ÉS SZAVATOSSÁG

 

4.1.  A Reklámozó szavatolja, hogy a jelen ÁSZF szerint az Értékesítőnek felhasználásra, kidolgozásra átadott reklámanyagok nem ütköznek jogszabályba, különösen nem a Grtv., valamint a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló 2001. évi XCVI. törvény rendelkezéseibe, továbbá nem sértik harmadik személy személyiségi jogait (ideértve a védjegy-,és adatvédelmi jogokat), illetve harmadik személynek nincs olyan joga, amely a nyilvános közlést korlátozza vagy megakadályozza, különösen nem áll fenn ezeken harmadik személy szerzői vagy szomszédos jogi oltalomban részesülő joga, vagy ha igen, akkor az oltalomban részesülők a nyilvános közzétételhez, felhasználáshoz a szükséges engedélyt és hozzájárulást megadták. 

 

4.2.  A Reklámozó kizárólagos felelőssége, hogy a Reklámban megjelenő információk megfelelnek a valóságnak, és nem sértik az összehasonlító reklám tilalmára vonatkozó rendelkezéseket. 

 

4.3.  Amennyiben Reklámozó a jelen ÁSZF-ben vállalt szavatosságvállalásait megszegi, illetve kijelentései utóbb valótlannak bizonyulnak, úgy teljes kártérítési kötelezettséggel tartozik az Értékesítő irányába, ha harmadik személy kártérítési vagy egyéb igénnyel (hatósági bírság, stb.) lép fel az Értékesítővel vagy a Reklámközzétevővel szemben. Ezen kötelezettség vonatkozik a hibás, vagy jogszabályba ütköző reklám helyreigazításának megjelentetéséből, vagy más okból bekövetkező kár megfizetésére is.

 

4.4.  A reklám tartalmáért, annak jogszerűségéért a Reklámozó teljes felelősséget vállal, és ezennel visszavonhatatlanul átvállalja az Értékesítőtől és a Reklámközzétevőtől vagy ezek alkalmazottaitól, megbízottjaitól a reklám közzétevőjének a Grtv. szerinti, vagy egyéb jogszabály (Ptk., a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. tv., a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. tv., Tpvt., illetve bármely további vonatkozó jogszabály) alapján fennálló, az Értékesítővel vagy a Reklámközzétevővel vagy alkalmazottaival, megbízottjaival szemben fennálló, a reklám tartalma miatt kiszabott mindazon bírságot, megállapított kártérítést, sérelemdíjat és költséget, amely jogszabályok és/vagy a jelen szerződés Megrendelő általi megszegése folytán az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek az Értékesítővel vagy Reklámközzétevővel, illetve annak munkatársaival szemben érvényesítenek. A Reklámozó köteles az esedékességkor megfizetni a jogerősen kiszabott bírságot, a megítélt kártérítést és költséget, vagy ha azt az Értékesítő, a Reklámközzétevő, vagy az érdekkörében eljáró személyek már megfizették, akkor azt az Értékesítő vagy Reklámközzétevő számára megtéríteni. 

 

4.5.  A Reklámozó tudomásul veszi, hogy a hirdetéssel/reklámmal kapcsolatosan az Értékesítő, vagy a Reklámközzétevő, illetőleg annak munkatársa helyett a hatósággal, illetve a jogosulttal szemben, azok mindennemű követeléséért közvetlenül köteles helytállni. 

 

4.6.    Amennyiben Megrendelő nem juttatja el a Reklámhoz kapcsolódó anyagait a megadott helyre, megadott időben, abban az esetben kötbér jogcímén köteles Megrendelő a fennmaradó 80%-ot megfizetni Értékesítő részére.

 

5.ÉRTÉKESÍTŐ TELJESÍTÉSE

 

5.1.   Reklámozó felelős a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges dokumentumok időben történő átadásáért. Értékesítő köteles a Reklámozó figyelmét időben felhívni a dokumentumok nyilvánvaló alkalmatlanságára vagy hiányosságaira.

 

5.2.  Reklámozó a közlendő Reklámról a saját költségén elkészített anyagot elektronikus úton (e-mail), Photoshop (eps, tif, jpeg), egyéb Értékesítő által elfogadott formátumban adja le a visszaigazolásban megjelölt határidőig. Online Reklám esetén a leadható formátumok: gif; animgif; jpeg; jpg; png; html.

 

5.3.  Amennyiben a Reklám elkészítését a Reklámozó az Értékesítőtől rendeli meg, Értékesítő a reklámot a Szerződésben meghatározottak szerint köteles elkészíteni. Amennyiben nem történt konkrét megállapodás a Reklám közlésének időpontjára, illetve arra vonatkozóan, hogy a reklám egy bizonyos helyen, vagy hol kerül közlésre, a megjelentetés az Értékesítő és a Reklámközzétevő döntésétől függ.

 

5.4.  Értékesítő és Reklámközzétevő a Reklámozó által leadott nyomdakész anyagot változtatás nélkül jelenteti meg. Amennyiben a Reklámközzétevő a nyomdakész anyagban, vagy az átvett kéziratokban tartalmi vagy formai hibát észlel, azt minden esetben a Reklámozóval közli, és azt csak közös írásos egyeztetés után korrigálja. A Reklámközzétevő jogosult az átvett kéziratokon a magyar helyesírás szabályainak megfelelő javításokat elvégezni. 

 

5.5.  Amennyiben a Reklámozó egy grafikailag nem megfelelően, azaz nem az Értékesítő technológiájához pontosan illeszkedő módon kidolgozott Reklámot kíván megjelentetni, Reklámközzétevő azt megfelelően kijavítja.

 

6.DÍJAZÁS, KEDVEZMÉNYEK, FIZETÉSI FELTÉTELEK, SZÁMLÁZÁS 

 

6.1.  Értékesítőt a Reklám elkészítéséért, illetve a közzététel biztosításáért a jelen ÁSZF 1. sz. Mellékletében meghatározott mértékű díjazás illeti meg.

 

6.2.  Amennyiben Felek nem állapodnak meg másképp, úgy Reklámközzétevő a Reklám közzétételét követően, egyszeri megjelenés esetén a megjelenést követő banki napon, egyéb esetben a megjelenés hónapjának utolsó napján állítja ki a számlákat a vele reklám közzétételére szerződő fél nevére. A fizetési határidő, amennyiben a felek nem állapodnak meg másképp, a számla kézhezvételétől számított 8 naptári napos fizetési határidővel. 

 

6.3.  A számlával egyidejűleg az Értékesítő elküldi a Reklám megjelenéséről szóló dokumentációt e-mailben Reklámozónak.

 

6.4.  Online Reklám esetén Értékesítő a közzétett reklámról printscreent (képernyőfotót) készít és állít ki teljesítési igazolást, amelyet az utolsó megjelenés végén rögzít és küld meg a Reklámozó részére e-mailben.

 

6.5.  Reklámozó a számla kifogásolására annak kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül jogosult. Az 5 munkanapon belül nem kifogásolt számlát elfogadottnak kell tekinteni, és Reklámozó tudomásul veszi, hogy Értékesítő ezen határidő leteltét követően reklamációt nem fogad el. 

 

6.6.  Késedelmes fizetés esetén a Reklámozó köteles a Ptk. 6:48 §, gazdálkodó szervezet Reklámozó esetén a Ptk. 6:155 § szerinti késedelmi kamatot megfizetni. Értékesítő késedelmes fizetés esetén megtagadhatja további megrendelések teljesítését, vagy azt egy meghatározott összegű és idejű előlegfizetéstől teheti függővé.

 

 

6.7.  Az ÁSZF vagy a mindenkori Árlista változását Értékesítő köteles a változást megelőzően legalább 15 nappal közölni a Reklámozóval. Aki a korábbi ÁSZF-nek megfelelően kötött Szerződést Értékesítővel, arra az új ÁSZF rendelkezései csak annak írásbeli elfogadása esetén vonatkoznak a Szerződés eredeti határidejéig. Az Árlista változását megelőzően megrendelt reklámokra az ár-és feltételváltozás csak abban az esetben érvényes, ha a felek arról egyetértően írásban nyilatkoznak. 

 

7.SZERZŐDÉSSZEGÉS, LEMONDÁS, ELÁLLÁS 

 

7.1.  Ha egy Reklám teljesen vagy részben hibásan jelent meg, és Reklámozó a hibás teljesítésre vonatkozó kifogását a Reklám közzétételétől számított 8 (nyolc) napon belül közölte az Értékesítővel, a Reklámozó igényt tarthat egy pótlólagos Reklám ingyenes megjelentetésére olyan terjedelemben, amely a Reklám kiigazításához szükséges.

 

7.2.  Ismételten megjelenő Reklámok esetén a Reklámozó köteles minden közlés után azonnal megvizsgálni azok helyességét és teljességét.

 

7.3. Reklámozó fizetési kötelezettség nélkül csak abban az esetben állhat el a megrendelésétől, ha ésszerű időben (a kampány kezdetét megelőző 7 napon kívül történik a rendelés visszamondása) Ezt a határt túllépve a kampány bruttó árának 50%-át kell kifizetnie a Reklámozónak. Az elállás napjának az a munkanap számít, amelyen munkaidőben (de. 9.00 - du. 17.00-ig) az elállásról szóló írásbeli értesítés Értékesítőhöz igazoltan megérkezett.

 

         7.4.  Reklámozó érvényesen csak írásban állhat el a szerződéstől. 

 

7.5. Amennyiben alapos kétség merül fel Reklámozó fizetési készségével, illetve fizetőképességével szemben (így például, ha Reklámozó ellen felszámolási eljárás indul), úgy Értékesítőnek jogában áll a Szerződéstől egyoldalúan elállni, illetve felmondani. Az elállásról Értékesítő haladéktalanul értesíti Reklámozót. 

 

8.EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 

8.1.  Azon adatokat, amelyeket Reklámozó szolgáltatás teljesítésével kapcsolatosan bocsát -értékesítő rendelkezésére, Értékesítő csak a GDPR, az Infotv., a jelen ÁSZF, valamint az Egyedi szerződés rendelkezéseivel összefüggő célnak megfelelően használhatja fel.

 

8.2.  Felek a megállapodás hatálya alatt tudomásukra jutott adatokat üzleti titokként, bizalmasan kötelesek kezelni. Az adatok illetéktelen személy részére történő átadásából származó károkért Felek felelősséggel tartoznak. 

 

8.3.  Felek törekednek arra, hogy a Szerződésből eredő vitás ügyeket peren kívül rendezzék.

 

8.4.  Ha az Értékesítő valamely, jelen ÁSZF-ben meghatározott jogát nem gyakorolja, az nem értelmezhető úgy, hogy annak gyakorlásáról az Értékesítő lemondott.

 

8.5.  A fentiekben az Értékesítő részére megállapított jogosítványok nem kizárólagos jellegűek, azok együttesen is alkalmazhatóak, és azok alkalmazása nem zárja ki a jog vagy szerződés alapján az Értékesítő rendelkezésére álló egyéb jogosítványok alkalmazhatóságát. 

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései 2020. szeptember 01. napjától visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig maradnak hatályban. Az ÁSZF rendelkezéseinek megismertetéséről az Értékesítő oly módon gondoskodik, hogy arra Szerződésekben, illetve a Megrendelőn a pontos elérési út megjelölésével hivatkozik. Az ÁSZF mindenkor hatályos szövege a http://adsmarket.hu/ weboldalon kerül közzétételre. 

 

Budapest, 2020. szeptember 01.

 

 

 

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT WEBPORTÁLHOZ

 

I. A Szabályzat célja, hatálya, az adatkezelő meghatározása

 

1.1 A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a HighED Sales House & Consulting Kft. (székhely: 2724 Újlengyel, Kossuth u. 138., Cg. 13-09-195506) által üzemeltetett www.adsmarket.hu URL alatt található weboldallal kapcsolatban alkalmazott adatkezelési elveket és adatvédelmi intézkedéseket a hatályos jogszabályokkal összhangban. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: „GDPR”) által előírt, személyes adatok kezelésére és védelmére vonatkozó tájékoztatásnak tömörnek, átláthatónak, érthetőnek és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

1.2 Jelen Szabályzat tartalmazza az ezen weboldal keretén belül végzett hírlevél és egyéb szolgáltatások vonatkozásában a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

1.3 A weboldal keretén belül nyújtott szolgáltatások igénybevételével a felhasználók elfogadják a jelen Szabályzat feltételeit.

1.4 Jelen Szabályzat elfogadásának napján lép hatályba és határozatlan ideig tart. Jelen Szabályzat hatálya kiterjed a felhasználókra, a weboldal üzemeltetőjére, valamint azokra, akiket a jelen Szabályzat feljogosít az adatkezelésre.

1.5  Jelen Szabályzat értelmében Adatkezelőnek minősül a HighED Sales House & Consulting Kft.

 

II. Fogalom meghatározások, alapvető rendelkezések

 

A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint a GDPR rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

A jelen szabályzatban foglaltakat az Infotv-nyel és a GDPR-ral összhangban kell értelmezni, amennyiben valamely rendelkezés az Infotv.-nyel, illetve a GDPR-ral ellentétes, úgy azt figyelmen kívül kell hagyni.

1. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy. Érintettek azok a személyek, akik a weboldalon regisztrálják magukat a jelen Szabályzatban rögzített célok érdekében.

2. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3. Különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

4. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez (jelen esetben az Érintett önkéntesen regisztrálhat, így az adatkezeléshez való kifejezett hozzájárulását a regisztrációval teszi meg);

5. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

6. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

7. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

8. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

 

III. A kezelt személyes adatok köre

 

3.1 Érintett kifejezett hozzájárulása alapján, a weboldalon történő regisztrációval, a szolgáltatások igénybevételével (opcionálisan a hírlevélre, marketing célú tájékoztatásra  történő feliratkozással) az Adatkezelő minimálisan az alábbi kötelezően megadandó adatokat kezeli: név, email cím, a megrendelő céges adatai (cégnév, adószám, központi telefon, kapcsolattartó neve, telefonszáma, számlázási információk).

 

IV. Az Adatkezelés jogalapja, célja és módja

 

4.1 Az Adatkezelésre az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló regisztrációja (opcionálisan a hírlevélre, marketing célú tájékoztatásra történő feliratkozása) alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy Adatkezelő a III. pontban meghatározott személyes adatait a jelen Szabályzatban meghatározott célok érdekében kezelhesse. Az Adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1) bekezdés b) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása. Az adatkezeléshez történő kifejezett és önkéntes hozzájárulás akként történik, hogy Érintett kipipálja a weboldalon elhelyezett jelölőnégyzetet, amellyel kifejezetten elfogadja a felhasználási feltételeket.

4.2 Adatkezelő a megadott személyes adatokat kizárólag a jelen Szabályzatban, az Érintett hozzájáruló nyilatkozatában, valamint a jogszabályokban meghatározott célokra használhatja fel. Adatkezelő az általa kezelt adatokat kizárólag az Érintett hozzájárulásával továbbíthatja. A rendelkezés alól kivételt jelent, ha a személyes adatok továbbítására Adatkezelő jogszabály vagy hatósági határozat alapján köteles, illetve, ha ahhoz az Érintett előzetesen kifejezetten hozzájárult.

4.3 Adatkezelő az érintett által közölt személyes adatok helyességét nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó Érintett felel. Érintett kijelenti, hogy az általa megadott személyes adatok nem tartalmaznak semmilyen félrevezető információt, valamint azt, hogy Érintett saját nevében regisztrál. Érintett tudomásul veszi, hogy felelősséggel tartozik minden olyan kárért, melyet harmadik személyek a felhasználó által megadott személyes adatok valótlansága, pontatlansága vagy hiányossága miatt szenvednek el. Érintett tudomásul veszi továbbá, hogy az Adatkezelő nem vállalja a felelősséget azon esetleges károkért, amelyek a személyes adatok valótlanságából, pontatlanságából vagy hiányosságából kifolyólag keletkeztek.

4.4 Az adatkezelés célja, hogy

- az Érintett igénybe vehesse a HighED Sales House & Consulting Kft. szolgáltatásait,

- az Érintett részére a HighED Sales House & Consulting Kft. hírlevelet küldhessen,

- az Érintett részére a HighED Sales House & Consulting Kft. marketing célú ajánlatokat, nyereményekkel, játékokkal, termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatást küldhessen.

 

V. Az adatkezelés elvei

 

5.1 Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Érintett tudomásul veszi, hogy személyes adata hozzájárulása nélkül is kezelhető, amennyiben az szükséges az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítése céljából. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

5.2 Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas (adattakarékosság elve). A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

5.3 Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 

VI. Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi irányelvek

 

6.1 Adatkezelő az Érintett hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel a személyes adatokat.

6.2 Adatkezelő a személyes adatokat az Infotv. és a GDPR rendelkezéseinek és a jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat a jelen Szabályzatban meghatározott személyeken kívül harmadik félnek át nem adja.

6.3 Adatkezelő jogszabályban meghatározott esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, egyéb jogi eljárás során harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az Érintett személyes adatait, amelyek kiadására jogszabály, illetve bírósági, hatósági határozat alapján köteles.

6.4 Érintetett tájékoztatni kell az Adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az Adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező Adatkezelésről - továbbítással vagy összekapcsolással történő adat felvételről.

6.5 Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

6.6 Adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja.

6.7 Adatkezelő gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Adatkezelő kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

6.8 Adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy az Infotv. a GDPR és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa Érintett magánszférájának védelmét. Adatkezelő ésszerű időközönként felméri az adatkezeléssel járó kockázatokat, a kockázatok csökkentését célzó intézkedéseket, titkosítást alkalmaz. Amennyiben Adatkezelő akként ítéli meg, hogy az adatkezelés magas kockázattal jár, úgy adatvédelmi hatásvizsgálat lefolytatására köteles, illetve konzultál a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal.

6.9 Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

6.10 Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Adatkezelő az e pont szerinti nyilvántartásban vezetett adatok megőrzéséről 5 évig köteles gondoskodni.

6.11 Adatkezelő köteles a tudomására jutott adatvédelmi incidenst a tudomásra jutástól számított 72 órán belül bejelenteni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az Érintettek jogaira és szabadságaira nézve.

 

VII. Az Adatkezelés időtartama

 

7.1 A személyes adatok kezelésének időtartama Érintett kifejezett hozzájárulásának visszavonásig terjed. Amint az érintett jelzi Adatkezelő irányába, hogy adott időpontot követően a továbbiakban nem kíván Adatkezelőtől hírlevelet, marketing célú ajánlatokat kapni, abban az esetben Adatkezelő 3 munkanapon belül gondoskodik az érintett személyi adatainak törléséről. Érintett tudomásul veszi, hogy Adatkezelő személyes adatait köteles ennek ellenére tovább kezelni, ha azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés), a jogszabályban meghatározott határidőig. Kötelező adatkezelés esetén a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény, illetve önkormányzati rendelet határozza meg.

VIII. Rendelkezés személyes adatokkal

8.1 Személyes adatai kezeléséről Érintett Adatkezelőtől bármikor írásban tájékoztatást kérhet az info@hedsolution.com elektronikus levélcímen. A tájékoztatáskérés kiterjedhet az Érintett Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Érintett személyes adatait.

8.5 Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre Adatkezelő a tájékoztatáskérés kézhezvételtől számított 30 napon belül köteles díjmentesen válaszolni könnyen érthető, jól látható és jól olvasható formában. A tájékoztatást szabványosított ikonokkal is ki lehet egészíteni. Ha Érintett kérelme megalapozatlan, különösen ismétlődő jellegű, egyébként visszaélésszerű, Adatkezelő jogosult adminisztratív költséget felszámítani a tájékoztatás megadásáért.

8.6 Érintett bármikor kérelmezheti Adatkezelőnél személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

 

IX. Adatfeldolgozás

 

10.1 Adatkezelő jelenleg külön külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

 

X. Adattovábbítás lehetősége

10.1 Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős bírósági vagy hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt Adatkezelő nem vonható felelősségre.

 

XI. Jogérvényesítési lehetőségek

11.1 Érintett személyes adatának kezelése ellen tiltakozhat, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint törvényben meghatározott egyéb esetben. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha Adatkezelő az Érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos képviselője D. Kiss Péter, elérhetősége: info@hedsolution.com

11.2 Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha megítélése alapján az Adatkezelő a személyes adatait nem a jelen Szabályzattal, illetve a jogszabályokkal összhangban kezeli. A panaszt az alábbi szervhez lehet benyújtani:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., telefon: +36-1-391-1400, http://www.naih.hu, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.

11.3 Érintett jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv., valamint az 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen Személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét.

11.4 A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben az Infotv. rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

 

XII. Egyéb rendelkezések

12.4 A Weboldalon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Azoknak a - személyes használatot meghaladó mértékű – bármilyen formában történő felhasználása kizárólag az Adatkezelő kifejezett, erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.